Kontakt:

Szkolenia obronne dla administracji publicznej i przedsiębiorców

Szkolenia obronne dla administracji publicznej i przedsiębiorców realizujemy jako szkolenia teoretyczne i praktyczne:

 • Szkolenia teoretyczne mają na celu zapoznanie uczestników z prawnymi podstawami realizacji zadań obronnych oraz organizacją i zasadami funkcjonowania systemu obronnego państwa.
 • Szkolenia praktyczne mają na celu nauczyć pracowników wykonywania czynności przypisanych do zajmowanego przez nich stanowiska, tak w czasie pokoju, jak i w czasie wojny.

Nasza kadra dydaktyczna składa się z pracowników naukowych Akademii Sztuki Wojennej, byłych pracowników komórek właściwych do spraw obronnych urzędów wojewódzkich, starostw powiatowych oraz urzędów gmin i miast, jak również byłych i obecnych żołnierzy zawodowych oraz przedstawicieli pozostałych formacji mundurowych.

W poniższej tabeli przedstawiamy przykładowe tematy szkoleń obronnych.


 • Wyzwania i zagrożenia dla bezpieczeństwa narodowego oraz zasadnicze zadania dla administracji publicznej
 
 • Rola, miejsce i zadania organów administracji publicznej w wykonywaniu zadań w ramach wsparcia państwa-gospodarza (HNS)
 • Zasady funkcjonowania państwa w czasie zewnętrznego zagrożenia państwa i w czasie wojny
 
 • Zasady przygotowania oraz funkcjonowania zastępczych miejsc szpitalnych w czasie podwyższania gotowości obronnej i w czasie wojny
 • Zadania obronne realizowane przez starostę, wójta, burmistrza, prezydenta miasta
 
 • Nakładanie i ewidencjonowanie świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony
 • Utrzymywanie stałej gotowości obronnej oraz zasady jej podwyższania w województwie, powiecie i gminie
 
 • Organizacja i zasady funkcjonowania stanowisk kierowania organów administracji publicznej
 • Ocena zagrożeń województwa, powiatu, gminy i ich wpływ na realizację zadań obronnych
 
 • Zasady opracowywania dokumentacji rozmieszczenia organu w zapasowym miejscu pracy i na stanowisku kierowania
 • Organizacja stałego dyżuru starosty w jednostkach administracji rządowej i samorządowej
 
 • Przygotowanie gry obronnej na szczeblu samorządu terytorialnego
 • Reklamowanie od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny
 
 • Zasady opracowywania planu funkcjonowania przedsiębiorcy oraz jego najważniejsze części składowe
 • Zasady opracowywania planu operacyjnego funkcjonowania w czasie zewnętrznego zagrożenia państwa i w czasie wojny
 
 • Organizacja systemu alarmowania i ostrzegania o zagrożeniach w województwie, powiecie i gminie

Nasze szkolenia przeprowadzamy w formie wykładów, warsztatów i gier decyzyjnych. Ostateczny tytuł, program i forma szkolenia jest uzgadniana każdorazowo z zamawiającym.

Wszystkie szkolenie przygotowujemy zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 października 2015 r. w sprawie szkolenia obronnego (Dz.U. z 2015 r. poz. 1829) oraz wytycznymi (ministra, wojewody, starosty) do szkolenia obronnego.

Jeżeli potrzebujecie Państwo szkolenia z zakresu spraw obronnych prosimy o przesłanie ogólnej wiadomości na kontakt@instin.pl. W następnych krokach zdefiniujemy potrzeby i opracujemy szczegółowy program szkolenia.

A już teraz polecamy artykuł naszego autorstwa zatytułowany “Centrum operacyjne. Serce systemu bezpieczeństwa infrastruktury krytycznej”.

Instin.pl

__________________________________

Szukaj według kategorii

__________________________________

Szukaj według słowa

__________________________________

Zapraszamy do śledzenia naszego kanału na portalu Youtube!

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

Ostatnie wpisy

__________________________________