Kontakt:

Zabezpieczenie antyterrorystyczne imprez masowych

Zabezpieczenie antyterrorystyczne imprez masowych

W zamieszczonym 27 kwietnia 2016 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji projekcie ustawy o działaniach antyterrorystycznych znalazły się zapisy, które jeżeli tylko wejdą w życie, stworzą nowe obowiązki dla właścicieli lub posiadaczy obiektów sportowych i rozrywkowych oraz organizatorów imprez masowych.

Według zaprezentowanych planów Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego prowadzić będzie wykaz obiektów, instalacji i urządzeń szczególnie zagrożonych zdarzeniem o charakterze terrorystycznym. Wykaz ten opracowywany będzie we współpracy z Komendantem Głównym Policji, organami administracji rządowej i organami jednostek samorządu terytorialnego. Niestety nie jest wiadomym w jakim trybie będzie następować umieszczenie obiektów, instalacji i rządzeń w przedmiotowym wykazie. Nie znane są także kryteria jakimi Szef ABW będzie się kierował, nie znana jest również ścieżka odwoławcza.

Czemu projektowane przepisy dotyczą również bezpieczeństwa imprez masowych? Otóż, w przedmiotowym wykazie obiektów, instalacji i urządzeń szczególnie zagrożonych zdarzeniem o charakterze terrorystycznym mogą znaleźć się m.in.:

  • obiekty użyteczności publicznej, takie jak miejsca kultu religijnego, centra handlowe, obiekty artystyczno-rozrywkowe, sportowo-rekreacyjne, konferencyjno-szkoleniowe i świadczące usługi hotelarskie;
  • obiekty wykorzystywane przy przeprowadzaniu imprez masowych, o których mowa w ustawie z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 611, z późn. zm.).

Umieszczenie obiektu w przedmiotowym wykazie skutkuje nałożeniem na jego właściciela lub posiadacza szeregu nowych obowiązków:

  • wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za utrzymywanie kontaktów z Szefem ABW w zakresie ochrony przed zagrożeniami o charakterze terrorystycznym;
  • sporządzanie i aktualizowanie planów ochrony i działania na wypadek wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym;
  • współdziałanie z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Policją i Strażą Graniczną w celu minimalizowania zagrożeń o charakterze terrorystycznym;
  • przekazywania informacji dotyczących ochrony fizycznej obiektu oraz wymiany informacji o zagrożeniach.

Wszystkie szczegóły dotyczące struktury i zakresu treści planu ochrony i działania na wypadek wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym, sposobu jego opracowywania, aktualizacji i przekazywania mają zostać regulowane stosownym rozporządzeniem Rady Ministrów. W przypadku niewywiązania się przez właściciela lub posiadacza obiektu z obowiązku opracowania i przekazania planu wojewoda będzie mógł nałożyć administracyjną karę pieniężną w wysokości 5 000 zł za każdy dzień zwłoki.

Naturalnym jednak już teraz jest pytanie czy właściciele lub posiadacze obiektów, posiadających na podstawie odrębnych przepisów kompleksowe plany ochrony, będą zobowiązani do opracowania kolejnej dokumentacji czy też może dostosowanie istniejących planów do nowych wymogów będzie uznane za wystarczające? W naszym kraju istnieją przecież obiekty sportowe, które już teraz podlegają obowiązkowej ochronie i posiadają pewien system ochronny.

Ustawa o działaniach antyterrorystyczny, w projektowanym kształcie, przewiduje również, że w przypadku powzięcia informacji o możliwości wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym Szef ABW będzie mógł wydawać właścicielom lub posiadaczom obiektów zalecenia mające na celu przeciwdziałanie zagrożeniu. Jeszcze ciekawszy jest zapis mówiący o tym, że w przypadku wprowadzenia co najmniej drugiego stopnia alarmowego (w czterostopniowej skali) za zabezpieczenie obiektów umieszczonych w wykazie odpowiadała będzie Policja.

O zagrożeniach terrorystycznych w kontekście bezpieczeństwa imprez masowych w gronie ekspertów rozmawiało się od dawna. W szczególności temat ten był podnoszony przed Mistrzostwami Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012™. I choć już teraz wiadomo, że projektowane rozwiązania nie będą dotyczyć wszystkich wydarzeń masowych i tym samym nie rozwiążą wszystkich problemów, to jednak mogą stanowić podstawę do poszukiwań skutecznej strategii przeciwdziałania zagrożeniom terrorystycznym podczas imprez masowych.

Chcesz wiedzieć więcej o organizacji i zabezpieczeniu imprez masowych? Polecamy naszą publikację “Imprezy masowe. Organizacja, bezpieczeństwo, dobre praktyki”.

__________________________________

Szukaj według kategorii

__________________________________

Szukaj według słowa

__________________________________

Zapraszamy do śledzenia naszego kanału na portalu Youtube!

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

Ostatnie wpisy

__________________________________